Wizja Szkoły

Dydaktyka

 • szkoła przekazuje uczniom rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do powodzenia w dalszej edukacji,
 • stwarza środowisko sprzyjające uczeniu się,
 • jest placówką o wysokim poziomie nauczania,
 • stosuje motywacyjny system oceniania uczniów, otaczając opieką uczniów zdolnych oraz mających kłopoty w nauce, poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych,
 • dobiera metody, formy i zadania odpowiednie do potrzeb i możliwości konkretnego dziecka,
 • inspiruje uczniów i nauczycieli do działań twórczych i samorozwoju,
 • rozbudza ciekawość, zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez organizowanie zróżnicowanych zajęć pozalekcyjnych,
 • realizuje projekty edukacyjne,
 • organizuje konkursy i zawody wyzwalające w uczniach chęć współzawodnictwa,
 • uczy wykorzystywania informacji z różnych źródeł wiedzy oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
 • kształci umiejętność posługiwania się językiem obcym przygotowując uczniów do życia w Europie i świecie,
 • stwarza przyjazną atmosferę dla dzieci i ich rodziców,
 • dostosowuje realizację programu dydaktycznego do potrzeb uczniów,
 • systematycznie podnosi poziom wykształcenia kadry pedagogicznej. 
 
Wychowanie i opieka
 
 • szkoła wdraża program wychowawczy oraz programy profilaktyczne w codziennym życiu,
 • zapewnia uczniom i nauczycielom komfortowe warunki do nauki i pracy,
 • jest szkołą bezpieczną i kameralną, wolną od przemocy, narkotyków i alkoholu,
 • wskazuje uczniom właściwe postawy wobec siebie i innych,
 • rozwija w uczniach przywiązanie do tradycji, tożsamości narodowej i europejskiej,
 • promuje zdrowy styl życia i świadomość ekologiczną, 
 • zdecydowanie reaguje na przejawy agresji i patologie w zachowaniu uczniów,
 • uczy poszanowania mienia i pracy innych,
 • systematycznie współpracuje z rodzicami uczniów lub prawnymi opiekunami i instytucjami środowiska lokalnego,
 • uświadamia znaczenie rodziny w życiu jednostki i społeczeństwa,
 • zapewnia opiekę specjalistów: psychologa i pedagoga,
 • organizuje pomoc materialną, dożywianie oraz opiekę nad uczniami z rodzin gorzej sytuowanych,
 • dba o dyscyplinę, porządek, sumienne wypełnianie obowiązków,
 • przygotowuje do dojrzałego uczestniczenia w życiu społecznym,
 • respektuje zasady demokratycznego funkcjonowania społeczności uczniowskiej,
 • ocenia uczniów rzetelnie, bezstronnie i obiektywnie,
 • integruje społeczność szkolną poprzez organizowanie ciekawych spotkań, wycieczek, wspólne obchodzenie ważnych rocznic i świąt.
Baza dydaktyczna i organizacja szkoły
 
 • szkoła jest wyposażona w nowoczesne środki dydaktyczne, sprzęt komputerowy i multimedialny oraz monitoring,
 • systematycznie wzbogaca zasób zbiorów bibliotek szkolnych w nowości czytelniczo-medialne,
 • podejmuje starania o pozyskanie dodatkowych środków finansowych, w tym: EFS, sponsoring,
 • oszczędnie i racjonalnie gospodaruje środkami finansowymi przydzielonymi z budżetu,
 • współpracuje z organem prowadzącym szkołę i wspólnie ustala kierunki rozwoju,
 • dba o właściwą dyscyplinę i organizację pracy szkoły, inspirującą do działań twórczych,
 • zapewnia kadrze możliwość rozwoju przez formy doskonalenia zawodowego,
 • tworzy motywujący do pracy i działania system nadzoru pedagogicznego,
 • nawiązuje współpracę z innymi szkołami i placówkami (w tym zagranicznymi) w celu wzajemnej wymiany doświadczeń
 • systematycznie bada jakość pracy i oferowanych  usług, rozpoznaje mocne i słabe strony i uwzględnia je przy planowaniu dalszego rozwoju.
 
NASZ ABSOLWENT
 
 1. Ma poczucie przynależność do społeczności szkolnej, środowiska, regionu, kraju, otwarty na świat.
 2. Prezentuje postawę patriotyczną.
 3. Zna i respektuje prawa człowieka, jest otwarty na innych i tolerancyjny.
 4. Potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach, jest samodzielny w myśleniu, działaniu, odpowiedzialny za własne wyniki w nauce.
 5. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.
 6. W szkole czuje się bezpiecznie, dostrzega troskę o zabezpieczenie swoich potrzeb.
 7. Zna i przestrzega zasad samorządności i demokracji.
 8. Korzysta z różnych źródeł informacji i osiągnięć kultury. 
 9. Wrażliwy na piękno przyrody, szanuje i rozumie potrzebę ochrony środowiska. 
Jesteś na dole strony
Joomla template by ByJoomla.com
Wykonanie: mgr in. Lesaw Gutwiski (2012)