Dziennik elektroniczny

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/ UCZNIOWIE –DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 37 w Bytomiu z siedzibą w Bytomiu ul. Tysiąclecia 7.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa art. 6
ust. 1 lit. c w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z ustawą Prawo oświatowe oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji w celu umożliwienia korzystania z systemu dziennika elektronicznego.
2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu
Administratora w przypadku obsługi dziennika elektronicznego -LIBRUS Sp. z o.o. podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizowania obowiązku szkolnego w placówce i w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej ucznia/uczennicy.

Jesteś na dole strony
Joomla template by ByJoomla.com
Wykonanie: mgr in. Lesaw Gutwiski (2012)