Informacja na temat zdalnego nauczania

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 w Bytomiu po ustaleniu z nauczycielami przekazuje informacje
w sprawie zdalnego nauczania.

W terminie od 25 marca do 10 kwietnia 2020r zajęcia edukacyjne będą realizowane poprzez kształcenie na odległość. W tym terminie realizowana będzie podstawa programowa ze wszystkich zajęć edukacyjnych.
Przyjęte rozwiązania mają jak najlepiej przeprowadzić ucznia przez ten trudny dla niego czas, wspierać go w procesie nauki na odległość i pomagać w pokonywaniu trudności.

Prosimy Państwa o wsparcie, cierpliwość i mamy nadzieję, że będziecie wspierać swoje dzieci i nauczycieli w nauce.

Proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 1. 1.Organizacja systemu zajęć edukacyjnych w trybie zdalnym:
  1. a.Od 25 marca obowiązuje system nauki według dotychczasowego planu lekcji
  2. b.Organizacja zajęć uwzględnia zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów
   z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej uwzględnia możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny oraz zalecenia medyczne odnoszące się do czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną
  3. c.Od poniedziałku do piątku w godzinach lekcji na konto ucznia/rodzica będą przesyłane materiały edukacyjne na dany dzień zajęć
  4. d.Uczeń sam dostosowuje czas potrzebny na wykonanie zadania do jego indywidualnych możliwości
  5. e.Materiały przesłane przez nauczyciela na dany dzień są dostępne na koncie ucznia/rodzica
   i w dowolnym momencie może z nich skorzystać
  6. f.Każdy nauczyciel samodzielnie określa formy współpracy z uczniami i rodzicami. Może w tym celu wykorzystywać pocztę elektroniczną lub platformy edukacyjne

 

 1. 2.Współpraca Rodzic-Nauczyciel-Uczeń:
  1. a.Kontakt ucznia/rodzica odbywa się z wykorzystaniem dziennika Librus Rodzina
  2. b.Nauczyciel w godzinach lekcji jest dostępny w trybie on-line na dzienniku Librus.
  3. c.W razie pytań/wątpliwości/problemów zachęca się uczniów/rodziców do kontaktu z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny (moduł wiadomości).
  4. d.Odpowiedź na wiadomości otrzymane po godzinie 13 będzie udzielana następnego dnia od godz. 8
 2. 3.Monitorowanie postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach:
  1. a.Klasy 1-3: nauczyciel na bieżąco monitoruje postępy uczniów, a informację o jego efektach przekazuje uczniowi/rodzicowi poprzez wiadomość zwrotną (oceną opisową). Uczeń/rodzic otrzymuje komunikat w formie pisemnej zawiadamiając o dwóch rzeczach, tych które zrobił dobrze oraz o tych nad którymi musi popracować
  2. b.Klasy 4-8: nauczyciel na bieżąco monitoruje postępy uczniów. Informację o efektach pracy ucznia, która będzie podlegała ocenie zostanie wyrażona w postaci oceny cząstkowej
 3. 4.Ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego: formy i sposoby zostaną ustalone w momencie zmiany organizacji roku szkolnego wydane przez MEN
 4. 5.Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć (tym materiałów w postaci elektronicznej): nauczyciele będą przesyłać uczniom niezbędne źródła do realizacji treści programowych. W tym celu nauczyciele będą wykorzystywać:
  1. a.Aplikacje edukacyjne
  2. b.Podręczniki i ćwiczenia w formie e-podręcznika/on-line
  3. c.Lektury w formie e-booków i/lub audiobooków
  4. d.Materiały edukacyjne stwarzające możliwość samodzielnego wykonania przez ucznia
  5. e.Gry edukacyjne stwarzające możliwość samodzielnego wykonania przez ucznia
  6. f.Linki do stron internetowych
  7. g.Karty pracy
 5. 6.Dostosowanie wymagań dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych: potrzebę indywidualizacji lekcji zdalnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zajęć określa nauczycieli prowadzący zajęcia poprzez:
  1. a.Ilościowe zmniejszenie treści nauczania, lub
  2. b.Przygotowanie dodatkowych materiałów ćwiczeniowych niwelujących dysfunkcje dziecka,

Uwzględnienia się poprawność toku rozumowania, a nie tylko prawidłowości rezultatu końcowego w ocenie pracy ucznia.

 1. 7.Konsultacje dla rodziców: codziennie w godzinach 8-13 poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji. W razie pytań prosimy o kontakt z wychowawcami/nauczycielami bądź dyrektorem szkoły.

Pozdrawiam Dorota Huras

Podstawa prawna:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Warszawa, dnia 20 marca 2020 r. Poz. 493)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Warszawa, dnia 20 marca 2020 r. Poz. 492)
Jesteś na dole strony
Joomla template by ByJoomla.com
Wykonanie: mgr in. Lesaw Gutwiski (2012)