RODO

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 37 w Bytomiu informuje:

Administratorem danych osobowych
Jest Szkoła Podstawowa Nr 37 w Bytomiu
41-933 Bytom ul. Narutowicza 9
dane kontaktowe inspektora: Inspektor IOD: M. Kryszkowska, Urząd Miejski Bytom ul. Smolenia 35.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:

1/ w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa.

2/ odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa.

3/ dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;

4/ osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679). Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

5/ podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.

6/ w przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą, wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana, że ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie.

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej nr 37 w Bytomiu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript." style="background-color: transparent;">

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny
w Szkole Podstawowej nr 37 w Bytomiu
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), informujemy, że:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 37 w Bytomiu przy ul. Tysiąclecia 7,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel.: 32 286 53 45.
Dane kontaktowe inspektora: Inspektor IOD Urząd Miejski w Bytomiu ul. Smolenia 35,
mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom na podstawie art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript." style="background-color: transparent;">

2. Odbiorcami danych osobowych rejestrowanych przez system monitoringu będą wyłącznie organy publiczne w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa (np. policja, prokuratura, sąd) oraz podmioty obsługujące/serwisujące system monitoringu, podmioty świadczący na rzecz Administratora usługi w zakresie ochrony osób
i mienia, podmioty realizujące zadania z zakresu BHP;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript." style="background-color: transparent;">

3. Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane w okresie do 30 dni. Okres przechowywania może zostać przedłużony do czasu zakończenia czynności lub postępowania w którym nagranie stanowi dowód w sprawie, jednakże nie dłużej niż do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript." style="background-color: transparent;">

4. Kamery wizyjne obejmują następujące obszary wejście główne, wejście boczne, korytarze, teren wokół budynku;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript." style="background-color: transparent;">

5. Osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna,
iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679);
6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu;
7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript." style="background-color: transparent;">

Obiekt monitorowany

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript." style="background-color: transparent;">

Monitoring prowadzony jest przez Szkołę Podstawową nr 37  w Bytomiu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów  i pracowników oraz ochrony mienia i obejmuje wejście główne, wejście boczne, korytarze oraz teren wokół budynku. Nagrania są przechowywane przez 30 dni. Więcej informacji można uzyskać: tablica ogłoszeń, strona www.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript." style="background-color: transparent;">

 

Jesteś na dole strony
Joomla template by ByJoomla.com
Wykonanie: mgr in. Lesaw Gutwiski (2012)