RODO

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 37 w Bytomiu informuje:

Administratorem danych osobowych
Jest Szkoła Podstawowa Nr 37 w Bytomiu
41-933 Bytom ul. Tysiąclecia 7
dane kontaktowe inspektora: Inspektor IOD: M. Kryszkowska, Urząd Miejski Bytom ul. Smolenia 35.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych.

Klauzula przetwarzania danych osobowych udostępnianych drogą elektroniczną

Strona, domena oraz poczta na serewrach Nazwa.pl - klauzula RODO po kliknięciu w link..

Odbiór dzieci ze świetlicy

Monitoring

Monitoring prowadzony jest przez Szkołę Podstawową nr 37  w Bytomiu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów  i pracowników oraz ochrony mienia i obejmuje wejście główne, wejście boczne, korytarze oraz teren wokół budynku. Nagrania są przechowywane przez 14 dni. Więcej informacji można uzyskać: tablica ogłoszeń, strona www.


Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny
w Szkole Podstawowej nr 37 w Bytomiu
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), informujemy, że:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 37 w Bytomiu przy ul. Tysiąclecia 7,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel.: 32 286 53 45.
Dane kontaktowe inspektora: Inspektor IOD Urząd Miejski w Bytomiu ul. Smolenia 35,
mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom na podstawie art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;

2. Odbiorcami danych osobowych rejestrowanych przez system monitoringu będą wyłącznie organy publiczne w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa (np. policja, prokuratura, sąd) oraz podmioty obsługujące/serwisujące system monitoringu, podmioty świadczący na rzecz Administratora usługi w zakresie ochrony osób
i mienia, podmioty realizujące zadania z zakresu BHP;

3. Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane w okresie do 14 dni. Okres przechowywania może zostać przedłużony do czasu zakończenia czynności lub postępowania w którym nagranie stanowi dowód w sprawie, jednakże nie dłużej niż do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań;

4. Kamery wizyjne obejmują następujące obszary wejście główne, wejście boczne, korytarze, teren wokół budynku;

5. Osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna,
iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679);
6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu;
7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

Zdalne nauczanie

KLAUZULA INFORMACYJNA –
RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/ UCZNIOWIE –ZDALNE NAUCZANIE

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 37 z siedzibą
w Bytomiu, przy ul Tysiąclecia 7

 

Dziennik elektroniczny

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/ UCZNIOWIE –DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 37 w Bytomiu z siedzibą w Bytomiu ul. Tysiąclecia 7.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa art. 6
ust. 1 lit. c w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z ustawą Prawo oświatowe oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji w celu umożliwienia korzystania z systemu dziennika elektronicznego.
2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu
Administratora w przypadku obsługi dziennika elektronicznego -LIBRUS Sp. z o.o. podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizowania obowiązku szkolnego w placówce i w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej ucznia/uczennicy.

Rodzice i uczniowie

Ogólna klauzula informacyjna
KLAUZULA_INFORMACYJNA_-_RODZICE-UCZNIOWIE-_OGOLNA_-_SZKOLA.docx

Klauzula informacyjna na potrzeby korzystania z pisiłków w stołówce szkolnej
KLAUZULA_INFORMACYJNA_-_RODZICE-_STOLOWKA.docx

Klauzula informacyjna dotycząca dzieci korzystających z zajęć świetlicowych
​​KLAUZULA_INFORMACYJNA_-_RODZICE-SWIELICA.docx

Nauczyciele

Ogólna klauzula
KLAUZULA.docx

Zgoda dla pracownika na przetwarzanie wizeruku
Zgoda.docx

Rekrutacja

Rekrutacja na stanowisko obsługi
rekrutacja1.docx

Rekrutacja na stanowisko nauczyciela
rekrutacja2.docx

Rekrutacja na stanowisko pracownika samorządowego
rekrutacja3.docx

Klauzula informacyjna COVID-19

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. monitorowania stanu zdrowia
ucznia w związku z zapobieganiem rozprzestrzenia się COVID-19


KLAUZULA.docx

 

Klauzula informacyjna - rodzic/opiekun prawny/uczniowie

Jesteś na dole strony
Joomla template by ByJoomla.com
Wykonanie: mgr in. Lesaw Gutwiski (2012)